Skip to content

Писмено и устно изразяване, IV част

Дисциплината Писмено и устно изразяване, IV част е насочена към развиване на уменията за създаване на писмени аргументативни текстове и за свободна и адекватна устна комуникация на испански език по актуални теми. Студентите се запознават с основните характеристики на този вид текст, анализират примери и съчиняват кратки есеистични текстове. Целта е студентите да се запознаят с испанската култура, да развият критично мислене, да са в състояние да изразяват мнение и оценка по даден проблем, да употребяват различни дискурсивни маркери, да създават кохерентна и кохезионна устна и писмена реч.

Преподаватели:
екип
Характеристика:
приложна дисциплина
Статус:
задължителна (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Текущ контрол 20 %
2. Изпит 80 %
Кредити:
2 ECTS