Skip to content

Писмено и устно изразяване, II част

Дисциплината Писмено и устно изразяване, II част е насочена към развиване на уменията за създаване на писмени диалогични текстове и за свободна и адекватна устна комуникация на испански език по актуални теми. Целта е студентите да се запознаят с испанската култура, да развият критично мислене, да са в състояние да изразяват мнение и оценка по даден проблем, да употребяват различни дискурсивни маркери, да създават кохерентна и кохезионна устна и писмена реч.

Преподаватели:
екип
Характеристика:
приложна дисциплина
Статус:
задължителна (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Текущ контрол 80 %
2. Изпит 20 %
Кредити:
5 ECTS