Skip to content

Направления в съвременната лингвистична антропология

Курсът има за цел да запознае студентите с основните теоретични проблеми, школи и направления в съвременната лингвистична антропология, като ги контекстуализира в развитето на антропологията и лингвистиката и  проследява естествената им еволюция. Голяма част от курса е фокусирана върху динамиката, ангажираността и интердисциплинарността на лингвистичната антропология в една по-обща семиотична рамка. Разглеждат се различните течения на стария континент и в Америка. Обсъжда се ролята и отговорността на лингвистичния антрополог за запазване на културното богатство и вътревидово разнообразие на човечеството. Контекстуализират се основни термини и понятия и се развиват аналитични умения за вникване в същността, важността и стойността на различните направления и школи.

Преподаватели:
доц. д-р Александра Багашева

ел. адрес: abagasheva@gmail.com

Характеристика:
теоретична дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Комуникация)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 25 %
2. Текуща самостоятелна работа  +  презентация 25 %
3. Реферат 50 %
Кредити:
2 ECTS