Skip to content

Морфология на номиналната система

Целта на курса е студентите да придобият теоретични знания за граматичните категории, изграждащи морфологичната структура на съвременния испански език. Приложените критерии за анализ и описание на всяка категория съответстват на взаимната връзка между форма, съдържание и функция. Специфичните задачи на курса предполагат да се осмислят основните граматични категории, свързани с номиналната система и да се създадат трайни умения за съпоставянето им с категориите в българския език. Теоретичната подготовка предлага стабилна основа за обвързването на получените знания с практическите дисциплини – граматика, превод и лексика.

Преподаватели:
проф. д.ф.н. Евгения Вучева, гл. ас. д-р Боряна Кючукова-Петринска

ел. адреси: еvucheva@gmail.com, borianapetrinska@yahoo.com

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 20 %
2. Текуща самостоятелна работа/контролно 20 %
3. Изпит 60 %
Кредити:
3 ECTS