Skip to content

Морфология на глаголната система

Курсът запознава студентите с формалната, семантичната и функционалната характеристика и с класификациите на глагола като лексемна дума, на категоремните и лексемните наречия и на морфемните думи (предлози и съюзи) в съвременния португалски език. Подробно се разглеждат семантичното съдържание, формалната реализация и функциите на всяка глаголна категория. Определя се взаимодействието им в рамките на глаголната синтагма и изказа.

Очаква се студентите да изградят знания и умения за дефиниране, описание, анализ и приложение на семантиката и функциите на частите на речта, свързани с глаголната синтагма ‒ глагол, наречие и доколкото имат отношение към изграждането на словосъчетанията и изреченията, предлозите и съюзите. Теоретичните знания и приложните умения би трябвало да улеснят разбирането и възприемането на оригинални текстове, създаването на собствен дискурс на португалски език и осъществяването на упражненията по прав и обратен превод.

Преподаватели:
доц. д-р Весела Чергова

ел. адрес: v.chergova@abv.bg

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 10 %
2. Текуща самостоятелна работа/контролно 10 %
3. Изпит 80 %
Кредити:
3 ECTS