Skip to content

Модалността в езика и в дискурса

Курсът разглежда модалността като логико-оценъчна категория на мисленето и проследява нейната формална реализация на различните структурни равнища на езика, а именно, чрез лексикални, морфосинтактични и дискурсивни средства в испански/португалски и български език.

Целта е да се проектират видовете съждения върху езиковата им конфигурация и нейните речеви реализации съобразно интенциите на говорещия и подбраните от него езикови средства.

Усвояването на теоретичните и приложните постановки се проверява чрез участие в семинарните занятия и разработване на курсова работа по проблем, свързан с функциите на модалните езикови форми.

Преподаватели:
доц. д-р Весела Чергова
ел. адрес: v.chergova@abv.bg
Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Лингвистика)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 20 %
2. Участие в тематични дискусии в часовете 30 %
3. Курсова работа 50 %
Кредити:
4 ECTS