Skip to content

Лингвокултурология

Дисциплината разглежда теоретичните постановки на лингвокултурологията като самостоятелен отрасъл на хуманитарното познание. Представя принципите, факторите и способите при отразяването на културните явления в и посредством езика. Спира се на въпроса за езиковата личност като носител на определена култура, пол и стереотипи, залегнали в обществото. Има за цел да систематизира основните подходи в изучаването на взаимодействията между език и култура, включително и тяхното отражение в превода като обект на независимо изследване, както и да съпостави с други съвременни интегрални лингвистични науки като  лингвостранознание, етнолингвистика, културна антропология. Стимулира се творческата дейност на студентите и се изгражда основа за самостоятелна работа, която финализира с изработване на индивидуален курсов проект.

Преподаватели:
ас. д-р Вера Киркова
ел. адрес: verakirkova@abv.bg
Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Лингвистика)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 20 %
2. Курсова работа 30 %
3. Изпит (защита на курсова работа) 50 %
Кредити:
4 ECTS