Skip to content

Лингвостилистичен анализ на текст

Дисциплината има за цел да създаде и развие умения за анализ, като систематизира и надгради знанията, придобити в практическия курс на обучение по езика и занятията по езиковедските дисциплини. Представят се конкретни насоки за функционално-семантичен подход към текста, на неговите езикови и стилови характеристики и се въвеждат критерии за обективната му оценка, които подпомагат конструктивното мислене, работата над превода на текст и изграждането на авторски текст.

Преподаватели:
проф. д.ф.н. Евгения Вучева, доц. д-р Донка Мангачева
ел. адреси: еvucheva@gmail.com, dmandatcheva@gmail.com
Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
задължителна (Общ задължителен модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 20 %
2. Курсова работа 30 %
3. Изпит 50 %
Кредити:
4 ECTS