Skip to content

Лингвистични школи и направления в съвременното езикознание

В началото на лекционния курс, за да се осъществи научна приемственост, се прави кратък преглед на лингвистичните традиции/цивилизации в древността: индийска, гръко-римска, арабска, китайска; на заниманията с езика през средновековието и Възраждането. Проследяват се различни школи и направления в лингвистиката на ХХ в. и ХХІ в.: най-видни представители, научни интереси и приноси, както и основни методологически постановки. Идеите, характеризиращи определено научно направление, се ситуират в „интелектуалната атмосфера“ на съответната епоха и се свързват с евентуалното влияние от страна на други науки – философия, психология, естествознание и пр. Целта на курса е магистрантите да придобият по-широки знания за развитието и състоянието на науката за езика, както и умения да подхождат аналитично към приносите на различните школи и направления.

Преподаватели:
гл. ас. д-р Никола Кръстев

ел. адрес: nikolakr@gmail.com

Характеристика:
теоретична дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Лингвистика)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 20 %
2. Изпит 80 %
Кредити:
2 ECTS