Skip to content

Лексикология и фразеология

Курсът запознава студентите с предмета, целите и задачите на лексикологията като самостоятелна езиковедска наука, с различните дялове, които обединява в себе си, както и с научните методи за анализ на видовете лексикални единици и лексикалната система. Предмет на занятията са семантичната структура на лексемите, фраземите и личните имена, синтагматичните и парадигматичните отношения в лексикалната система на съвременния португалски език. Също така се разискват проблемите, свързани с диалектните, стилистичните, социалните и темпоралните разслоения на португалската лексика. Изследва се приложението на лексематичния подход към изготвянето на речници и глосари.

Очаква се студентите да изградят умения за разпознаване и анализ на специфичните семи в контекста, за адекватна употреба на лексемите и фраземите в тяхното диатопично, диастратично, диафазично и диахронно разслоение. Не на последно място се очаква курсът да повиши качеството на езиковата подготовка по португалски език и да обостри аналитичния усет в чуждоезиковото обучение.

Усвояването на теоретичните и приложните постановки се проверява чрез участие в семинарните занятия, разработване на курсова работа по проблем, свързан с темите на курса, и изпит.

Преподаватели:
доц. д-р Весела Чергова

ел. адрес: v.chergova@abv.bg

Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 10 %
2. Участие в тематични дискусии в часовете 10 %
3. Изпит 80 %
Кредити:
3 ECTS