Skip to content

Лексикология на испанския език

Курсът има уводен характер и запознава студентите с най-значимата проблематика на Лексикологията: модели за изследване на лексиката, отношения между лексикалните единици в плана на съдържанието и в плана на изразяването, промени в лексикалния инвентар на испанския език.

Преподаватели:
доц. д-р Боряна Кючукова-Петринска
ел. адрес: borianapetrinska@yahoo.com
Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Текущ контрол 25 %
2. Курсова работа 50 %
3. Изпит 25 %
Кредити:
3 ECTS