Skip to content

Категориите на речта

Курсът представя основния кръг от проблеми, свързани с дефинирането на категориите на речта в различните планове на речевата дейност. В теоретичен план се извеждат същностните признаци на категориите, които определят тяхната нееднородна природа и различния им статус в общата рамка на речевата дейност, разглеждана като комплексна познавателна, езикова, психологическа и социална дейност. Надграждането и обхващането на отделните сфери на науката за езика в една цялостна и единна концепция за речевата дейност предполага да се преосмислят определени схващания за езика и неговото функциониране. Интегралният подход насочва към отсяване на същностното и подтиква към критична реинтерпретация на отделни научни парадигми, като създава основата за самостоятелна курсова разработка по конкретни теми, отговарящи на подготовката и интересите на всеки магистрант.

Преподаватели:
проф. д.ф.н. Евгения Вучева

ел. адрес: еvucheva@gmail.com

Характеристика:
теоретична дисциплина
Статус:
задължителна (Общ задължителен модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 10 %
2. Участие в тематични дискусии в часовете 10 %
3. Курсова работа 40 %
4. Изпит 40 %
Кредити:
5 ECTS