Skip to content

Етнокултурни аспекти на фразеологията

Курсът представя основните проблеми, отнасящи се до взаимодействието между култура и език в сферата на фразеологията. Специално внимание се отделя на етнокултурната интерпретация на фразеологичните единици в българския и в испанския/португалския език. Целта е да се надградят познанията на магистрантите в областта на фразеологията и да се създадат умения за разкриване на етнокултурнaта специфика, отразена във фразеологичните единици.

Преподаватели:
доц. д-р Боряна Кючукова-Петринска
ел. адрес: borianapetrinska@yahoo.com
Характеристика:
теоретико-приложна дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Лингвистика)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 10 %
2. Участие в тематични дискусии в часовете 20 %
3. Текуща самостоятелна работа/контролно 20 %
4. Курсова работа 50 %
Кредити:
3 ECTS