Skip to content

Диалогичният дискурс

Дисциплината представя принципите, факторите и реализацията на словесното междуличностно взаимодействие през широкото познание за речевата дейност в условията на диалогично общуване. Има за цел да очертае същността и строежа на вербалния обмен и да систематизира основните подходи в изучаването на двустранния дискурс. Прегледът на опорните научни постановки е свързан с обсъждане на представителен емпиричен материал. Стимулира се индивидуалната творческа дейност и се изгражда стабилна основа за бъдеща самостоятелна работа.

Преподаватели:
доц. д-р Донка Мангачева

ел. адрес: dmangatcheva@gmail.com

Характеристика:
теоретична дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Комуникация)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 10 %
2. Участие в тематични дискусии в часовете 30 %
3. Изпит 60 %
Кредити:
2 ECTS