Skip to content

Генезис, структура и функции на граматичните категории

Курсът представя теорията за възникването и методологията за описание на граматичните категории. Разширява и затвърждава знанията върху граматичните категории в романските езици.

Преподаватели:
проф. д.ф.н. Иван Кънчев

eл. адрес: svetla.juan@gmail.com

Характеристика:
теоретична дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Лингвистика)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 20 %
2. Изпит 80 %
Кредити:
2 ECTS