Skip to content

Влияние на фактора „пол“ в процеса на комуникация

Целта на курса е студентите да се запознаят с мястото на социалната променлива пол в рамките на социолингвистичната вариативност. Разглеждат се някои типични за испанската социокултурна общност проблеми, свързани с мястото на жената в обществото, възпитанието на жената и употребата на езика, стереотипните схващания за женската реч и др. Анализират се тенденциите при влиянието на фактора пол в неговото социокултурно измерение върху избора на вербални и невербални средства за комуникация.

Преподаватели:
доц. д-р Адриана Митковa
eл. адрес: adrianamitkova@abv.bg
Характеристика:
теоретична дисциплина
Статус:
избираема (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Участие в тематични дискусии в часовете 30 %
2. Изпит 70 %
Кредити:
2 ECTS