Skip to content

Дисциплини

Курсът представя основните проблеми, отнасящи се до взаимодействието между култура и език в сферата на фразеологията. Специално внимание се отделя на етнокултурната интерпретация на фразеологичните
...continue reading Етнокултурни аспекти на фразеологията

В началото на лекционния курс, за да се осъществи научна приемственост, се прави кратък преглед на лингвистичните традиции/цивилизации в древността: индийска, гръко-римска, арабска, китайска; на
...continue reading Лингвистични школи и направления в съвременното езикознание

Курсът разглежда модалността като логико-оценъчна категория на мисленето и проследява нейната формална реализация на различните структурни равнища на езика, а именно, чрез лексикални, морфосинтактични и
...continue reading Модалността в езика и в дискурса

Курсът представлява учебен минимум от системни знания за основните логико-методологически изисквания към изследователската страна на магистърската теза през всичките етапи на нейната разработка – при
...continue reading Основни науковедски изисквания към магистърската теза