Skip to content

Дисциплини

Курсът представя основните проблеми, отнасящи се до взаимодействието между култура и език в сферата на фразеологията. Специално внимание се отделя на етнокултурната интерпретация на фразеологичните
...continue reading Етнокултурни аспекти на фразеологията

В началото на лекционния курс, за да се осъществи научна приемственост, се прави кратък преглед на лингвистичните традиции/цивилизации в древността: индийска, гръко-римска, арабска, китайска; на
...continue reading Лингвистични школи и направления в съвременното езикознание

Дисциплината разглежда теоретичните постановки на лингвокултурологията като самостоятелен отрасъл на хуманитарното познание. Представя принципите, факторите и способите при отразяването на културните явления в и посредством
...continue reading Лингвокултурология

Курсът представлява учебен минимум от системни знания за основните логико-методологически изисквания към изследователската страна на магистърската теза през всичките етапи на нейната разработка – при
...continue reading Основни науковедски изисквания към магистърската теза