Филолози

„Приложна лингвистика“ е действаща магистърска програма с ежегоден прием от 2004 г. Тя е двусеместриална.

Екипът от преподавателите е многопрофилен, като титулярите на всички дисциплини са водещи специалисти в съответната област. Отвореният и гъвкав формат на програмата дава възможност на магистранта да състави сам учебния си план по приоритети.

Програмата е организирана в един основен модул с минимален брой задължителни дисциплини, който се надгражда с един от двата специализиращи модула (ЛИНГВИСТИКА или КОМУНИКАЦИЯ). Във всеки от специалиращите модули се предлага и избор на предпочитани дисциплини. По избрания от магистранта модул трябва да се наберат не по-малко от половината от кредитите, предвидени за избираеми дисциплини по семестри. В зависимост от интересите на обучавания, останалите кредити се допълват от дисциплини от другия профилиращ модул или от общоизбираемите дисциплини в Учебния план. В общоизбираемите дисциплини се предвижда практикум по превод и обучение по чужд език.

Магистрантът има право да набира кредити и от дисциплини, предлагани от други магистърски програми в Софийския университет.

Магистърската програма завършва с подготовка и защита на магистърска дипломна работа на съответния основен чужд език.