Skip to content

Извадка от учебния план испански език

Подготвителен базов модул

Всички дисциплини в този модул са задължителни.

дисциплина семестър кредити
Практическа граматика, II част 1 5
Превод и лексика, II част 1 5
Писмено и устно изразяване, II част 1 3
Практическа граматика, IV част 1 4
Превод и лексика, IV част 1 4
Писмено и устно изразяване, IV част 1 2

Избираеми дисциплини за Подготвителния базов модул

Всички дисциплини в този модул са избираеми.

дисциплина семестър кредити
Лексикология на испанския език 1 3
Морфология на номиналната система 1 3
Морфология на вербалната система 1 3
Социолингвистика на испанския език 1 3
Стилистика 1 4

Общ задължителен модул

Всички дисциплини в този модул са задължителни.

дисциплина семестър кредити
Категориите на речта 2 5
Прагматика и дискурс 2 3
Ателие за академично писане 2 4
Основни науковедски изисквания към магистърската теза 3 2
Лингвостилистичен анализ на текст 3 4

Специализиращ модул Лингвистика

Всички дисциплини в този модул са избираеми.

дисциплина семестър кредити
Модалността в езика и в дискурса 2 4
Лингвистични школи и направления в съвременното езикознание 2 2
Генезис, структура и функции на граматичните категории 2 2
Лингвистична типология 2 4
Етнокултурни аспекти на фразеологията 3 3
Глаголните времена в текста (контрастивна перспектива) 3 2
Теория на семантичните полета 3 2

Специализиращ модул Комуникация

Всички дисциплини в този модул са избираеми.

дисциплина семестър кредити
Устната комуникация и нейният дискурс (езикът на електронните медии) 2 3
Социолингвистични измерения на комуникацията 2 3
Психология на рекламата 2 3
Произход и еволюция на езика 2 5
Комуникативни стратегии и речеви тактики 3 4
Направления в съвременната лингвистична антропология 3 2
Диалогичният дискурс 3 2
Семиотика на рекламата 3 2

Специализиращ модул Превод и редактиране

Всички дисциплини в този модул са избираеми.

дисциплина семестър кредити
Практикум (в областта на художествения и специализирания превод и бизнес комуникацията), І част 2 4
Редактиране и коригиране на текст 2 2
Компютърно асистиран превод 2 2
Съпоставителен анализ и коментар на превода 2 4
Практикум (в областта на художествения и специализирания превод и бизнес комуникацията), ІІ част 3 2
Типография и текстообработка 3 2
Превод и рефериране на новинарски текстове 3 2
Превод на справочно-информационни текстове 3 2

Учебни практики

Всички дисциплини в този модул са избираеми.

дисциплина семестър кредити
Учебна практика - Специализиращ модул Лингвистика 3 2
Учебна практика - Специализиращ модул Комуникация 3 2
Учебна практика - Специализиращ модул Превод и редактиране с испански език 3 2

Дипломна работа

Дипломната работа е задължителна.

сесия месец кредити
Първа юли 15
Втора октомври 15