Неспециалисти

„Приложна лингвистика“ е действаща магистърска програма с ежегоден прием от 2004 г. Тя е трисеместриална.

Учебният план предвижда за неспециалистите задължителен начален подготвителен модул в продължение на един семестър. Обучението в Подготвителния базов модул се осъществява през летния семестър на учебната година преди началото на учебния процес в Магистърската програма по приложна лингвистика. Подготвителният базов модул включва основни дисциплини от Учебния план на бакалавърската степен на специалността Испанска филология. Обучението по тези дисциплини се осъществява по учебните програми на тези дисциплини в ОКС „бакалавър“, като кредитите, които се набират от този модул, са 30.

Екипът от преподавателите е многопрофилен, като титулярите на всички дисциплини са водещи специалисти в съответната област. Отвореният и гъвкав формат на програмата дава възможност на магистранта да състави сам учебния си план по приоритети.

Програмата е организирана в един основен модул с минимален брой задължителни дисциплини, който се надгражда с един от двата специализиращи модула (ЛИНГВИСТИКА или КОМУНИКАЦИЯ). Във всеки от специалиращите модули се предлага и избор на предпочитани дисциплини. По избрания от магистранта модул трябва да се наберат не по-малко от половината от кредитите, предвидени за избираеми дисциплини по семестри. В зависимост от интересите на обучавания, останалите кредити се допълват от дисциплини от другия профилиращ модул или от общоизбираемите дисциплини в Учебния план. В общоизбираемите дисциплини се предвижда практикум по превод и обучение по чужд език.

Магистрантът има право да набира кредити и от дисциплини, предлагани от други магистърски програми в Софийския университет.

Магистърската програма завършва с подготовка и защита на магистърска дипломна работа на съответния основен чужд език.

Извадка от учебния план, предназначен за студенти, владеещи испански език и завършили квалификационната степен „бакалавър“ от специалности, различни от Испанска филология.

Извадка от учебния план, предназначен за студенти, владеещи португалски език и завършили квалификационната степен „бакалавър“ от специалности, различни от Португалска филология.