Учебен план

„Приложна лингвистика“ е действаща магистърска програма с ежегоден прием от 2004 г. Тя е двусеместриална. Екипът от преподавателите е многопрофилен, като титулярите на всички дисциплини
...continue reading Филолози

„Приложна лингвистика“ е действаща магистърска програма с ежегоден прием от 2004 г. Тя е трисеместриална. Учебният план предвижда за неспециалистите задължителен начален подготвителен модул в
...continue reading Неспециалисти