Реализация

Магистърската програма „Приложна лингвистика“ дава възможност за разширяване и усъвършенстване на филологическата подготовка на студентите, ориентирана към тяхната езиковедска, преводаческа, редакторска или комуникативна насоченост, като по тяхно желание може да придобият и двете специализации – лингвистика и комуникация. Завършилите са висококвалифицирани многопрофилни специалисти с широки професионални умения за работа в конкурентна среда в обществената, културната и образователната сфера, където се изисква отлично владеене на чуждия език, теоретична езикова компетентност, комуникативни, преводачески и редакторски умения , стратегически и творчески подход в търсенето на професионални решения.

Придобилите образователно-квалификационната степен „магистър“ по тази програма биха могли да намерят професионална реализация в културни институции, електронни медии, международни представителства, в научни институти, висши учебни заведения, преводачески агенции, редакции, издателства и другаде, където се изисква хуманитарно образование, съчетано с професионално владеене на чуждия език и със задълбочени познания в областта на приложната лингвистика.