Реализация

Магистърската програма „Приложна лингвистика“ дава възможност за разширяване и усъвършенстване на филологическата подготовка на студентите, ориентирана към тяхната езиковедска или комуникативна насоченост, като по тяхно желание може да придобият и двете специализации – лингвистика и комуникация. Завършилите са висококвалифицирани многопрофилни специалисти с широки професионални умения за упражняване на професии, изискващи отлично владеене на чуждия език, теоретична езикова компетенция, гъвкави комуникативни умения в най-разнообразни обществени, културни и образователни сфери, стратегически и творчески подход към проблемите на общуването.

Придобилите образователно-квалификационната степен „магистър“ по тази програма биха могли да намерят професионална реализация в културни институции, електронни медии, международни представителства, в научни институти, висши учебни заведения, редакции, издателства и другаде, където се изисква хуманитарно образование, съчетано с професионално владеене на чуждия език и със задълбочени познания в областта на приложната лингвистика.