Магистърска програма

Магистърската програма „Приложна лингвистика“ има интердисциплинарен характер и е предназначена за филолози с квалификационната степен „бакалавър“.

Стратегията на програмата е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти с изграден подход към теоретичните и практическите проблеми на езика, на чуждоезиковото обучение и на комуникацията в междукултурен и междуличностен аспект. В отговор на потребностите и високите изисквания на съвременното общество тя съчетава два специализиращи модула (ЛИНГВИСТИКА и КОМУНИКАЦИЯ), с което дава възможност на магистрантите да усвоят най-новите постижения в посочените области и да придобият задълбочени знания във всяка една от тях.

Екипът от преподавателите е многопрофилен, титулярите на всички дисциплини са водещи специалисти в съответната област.

Магистърската програма „Приложна лингвистика“ дава възможност за разширяване и усъвършенстване на филологическата подготовка на студентите, ориентирана към тяхната езиковедска или комуникативна насоченост, като по тяхно
...continue reading Реализация