Skip to content

Теория на семантичните полета

Курсът запознава студентите с принципите на структуралната семантика и представя основния кръг от проблеми, свързани с дефиницията, характеристиките и типологията на лексикалното поле като основна форма на организация и структура на лексикалното равнище. Целта е магистрантите да придобият задълбочени знания за системния характер на лексикалното равнище и неговите отличителни характеристики спрямо останалите езикови равнища и да усвоят един теоретичен модел за изследване на лексикалните единици.

Преподаватели:
гл. ас. д-р Боряна Кючукова-Петринска

eл. адрес: borianapetrinska@yahoo.com

Характеристика:
теоретична дисциплина
Статус:
избираема (Специализиращ модул Лингвистика)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 20 %
2. Участие в тематични дискусии в часовете 30 %
3. Изпит 60 %
Кредити:
2 ECTS